• FI
 • EN
 • LAINE NIKKANEN LUUKKO OY
 • Puh. 010 581 440
 • Lakipalvelut - Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko

  Rekisteri- ja tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjän nimi

  Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy
  Y-tunnus: 0634325-8
  p. 010 5811 440
  www.laineco.fi
  sähköposti: toimisto@laineco.fi

  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

  Asianajaja Jussi Luukko
  P. 010 5811 443
  sähköposti: jussi.luukko@laineco.fi

  3. Rekisterin nimi

  Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakastoimeksiantojen hoitaminen, asiakassuhteiden hoitaminen, kehittäminen ja hallinta sekä asiakasviestintä. Lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Suomen Asianajajaliiton tapaohjeiden ja asianajajista annetun lain mukaisten velvollisuuksien toteuttaminen sidonnaisuuksien ja esteellisyyksien osalta.

  Markkinointia, mukaan lukien suoramarkkinointi, harjoitetaan ainoastaan rekisteröidyn antamalla suostumuksella.

  Toimisto kerää arkaluonteisia tietoja ainoastaan, mikäli se on tarpeen oikeudellisen asiakirjan laatimiseksi, oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai sellaiselta puolustautumiseksi tuomioistuinmenettelyssä, hallintomenettelyssä tai sellaisen ulkopuolella.

  Vastapuolten henkilötietojen käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa mainittuun oikeutettuun etuun.

  5. Rekisterin tietosisältö

  Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy voi tallentaa rekisteriin seuraavia tietoja ja näiden tietojen muutostietoja

  1. perustiedot kuten

  • nimi
  • yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, laskutusosoite)
  • titteli, asema organisaatiossa tai ammatti
  • kieli
  • yksityisasiakkaiden sekä elinkeinoharjoittajien henkilötunnus

  2. asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot: toimeksiantojen hoitamiseen, toimeksiannon sisällön oikeudellinen luokitus, vastapuoleen liittyvät tiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä

  3. suoramarkkinointisuostumukset ja –kiellot.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin sisältyvien tietojen säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä ja luottotietorekisterit. Asianajotoimisto Lainen Nikkanen Luukko Oy voi myös hankkia rekisterin perustietoja ja päivittää niitä koskevia palveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

  7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti sivullisille.

  Tietoja säilytetään ainoastaan Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen alueella.

  Asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy voi siirtää rekisteröityjen lain sallimat henkilötiedot Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy:n suoramarkkinointirekisteriin, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt.

  Asianajotoimisto Lainen Nikkanen Luukko Oy voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan asianmukaisilla sopimuksilla.

  8. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy järjestää rekisterin tietoturvan asianajoalalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin sähköisiin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

  Muun kuin sähköisen aineiston osalta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisilla lukituksilla sekä elektronisella valvonnalla. Pääsy sähköisesti ylläpidettäviin rekistereihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

  Ainoastaan yksilöidyillä Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy:n työntekijöillä, sen osakas-asianajajilla tai sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

  Siltä osin kuin rekisterin sisältämiin tietoihin kohdistuu Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukainen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy käsittelee kyseisiä tietoja ohjeiden edellyttämällä tavalla.

  9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

  Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy:n rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu tai se voidaan vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti yhtiön toimitiloissa.

  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Asianajotoimisto Laine Nikkanen Luukko Oy:ta korjaamaan virheellinen tieto sekä oikeus kieltää yhtiötä käsittelemästä häntä koskevia tietoja ja luovuttamasta tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

  Oikeutta tietojensaantiin ei ole, jos asianajotoimiston saamat henkilötiedot ovat laissa säädetyn asjanajajan salassapito- tai vaitiolovelvollisuuden piirissä.

  10. Evästekäytännöt

  Evästeistä yleisesti

  Verkkopalvelussamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi (seurantaevästeet). Eväste on tekstitiedosto, joka verkkopalvelun sivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle määräajaksi. Halutessasi voit välttää evästeiden käytön määrittämällä selaimesi asetukset niin, ettei evästeitä tallenneta käytön aikana. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa heikentävästi sivuston toiminnallisuuksiin ja käyttökokemukseen tai joissain tapauksissa estää käytön kokonaan.

  Seurantaevästeet

  Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen.

  Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla yhdistetään käyttäjän seurantatietoon mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän kiinnostuksen aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi.

  Google Analytics -seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä selaimen lisäosalla (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/).

  Muut tunnisteet

  Verkkopalvelun käyttäjästä tallennetaan verkkopalvelun käytön yhteydessä tunnistetietoja palvelimen ja verkkopalvelun lokitiedostoihin (mm. IP-osoite, avattu sivu ja haetut tiedostot sekä mahdolliset käytönaikaiset virhetilanteet) sekä kerätään tietoa sivuston käyttöliittymän toiminnasta (tallennukset, kuumakarttatiedot, lomakkeiden käyttötiedot). Näiden tietojen keräämisen tarkoitus on palvelun seuranta ja kehittäminen sekä vikasietoisuuden ja tietoturvan jatkuva parantaminen.